Analytics

Pishena mukhchema 128 khata marane bi koronavirus,bsimena 60 nashe.

Pishena mukhchema 128 khata marane bi koronavirus,bsimena 60 nashe.
29 b khziran goo Armenia khshivena 225095 marane, mne 216778 nsime ,4514 manyekhane.Bil mara d koronavirus bi daha dakika bsamena 2704 maraneAmaya sharka pishena shrya 1185002 teste.
Tamal yuma pishena shrya 3711 teste mne mughcheme ina 128..Etlan 6 nashe bsime

Gashakta bush zoda
Back to top button