AmmayutaAnalyticsTop

Pishena mukhchema 1022 khata marane bi koronavirus goo Armenia

Pishena mukhchema 1022 khata marane bi koronavirus goo Armenia,bsimena 650 bar-atra30 bn ilul pishena mukhchema 2)1)97 marane bi koronavirus,mne 241841 bsime,5319 manyekhane.Bil mara d koronavirus bsamena 13328 marane.Maya sharka pishena shrya 1712685 teateHaratkha tamal yuma pishena shrya 7472 teste,mne pishena mukhchema 1022 khata marane mryena 1022.Etlan 650 bsime,20 manyekhane

Gashakta bush zoda
Back to top button