Politics

Shmimun kala aman

Armenia enenkaya tima ila biyava ka  hayarta d Makron  ka alma d aremnaye


Arshak Hakobyan kublel kaezgyada d KR Sergey Kopirkin,direna le buiara d shreta d chtra d NK bil urkha d rahatuta.


Goo sirta d taynna-madenkha d Iran bt shari drasha d sutaruta.

Gashakta bush zoda
Back to top button