AnalyticsTop

Pishena mukhchema 601 khata marane bi koronavirus.

Pishena mukhchema 601 khata marane bi koronavirus.

11 b tshrin kamaya,bil sahata d’ 11:00 pishena kshiva sharjka d marane bi kronavirus d 272957,mne 249158 bsime,5575 munyekhena.

Bil mara d’ koronavirus bi daha dakika bsamena 16 997 marane.

Amaya sharka pishensa shrya 1 811 131 teste.

Haratkha pishena shrya 5814 teste,mne pishena kshiva 601 khata marane.Etlan891 bsime,26 manyekhane.

Gashakta bush zoda
Back to top button