AmmayutaTop

1 b tshrin kharay kshevta ila kat goo ptekhta shopa maplakhta d maske.

1 b tshrin kharay kshevta ila kat goo ptekhta shopa maplakhta d maske.
Baziruta d salmatuta d MA bi shita d 2020 ,11 b ilul bil hamara d 23  ka ma sarta d mara d koronavirus mn 1 b tshrin kharaya khshivena maplalhta d maske.Maske goo ptekhta shopa masi maske la maplkhi en it mare morishaye.

Gashakta bush zoda
Back to top button