AmmayutaAnalyticsTop

Pishena mukhchema khata 90 marane ni koronavirus,bsimena 203 bar-atra

Pishena mukhchema khata 90 marane ni koronavirus,bsimena 203 bar-atra.Vaziruta d salamatuta d MA muditela ajvalata d mara d koronabirus hoo atra ka yuma d 4 b kyanun kharaya.

90 khata marane

4036 teste sharyane203 bsime3 manyekhaneHaratkha pishena mukjchema 345036  maranemne 33998 bsime.Bsamena 3546 marane

Gashakta bush zoda
Back to top button