MardutaTop

Atuarye le dane d’ khurze d’ parade d’ kramte d’ plashe d’ shite d’1946 go London

Ani huyrena le dane d ‘ plasha   op makhchumna ahaha khurza hartkhaze dakhi khurze d ‘ gyane   Go daha shqla mukhzitla kat le khurze d ‘ parad hartkhaze sughbrena krvatne d ‘ Atuarye   go London   Kramte d ‘ shite d ‘ 1946 ila muryzta hatkhaze Assyrian Levies .
Bi daha shma iva makhchuma shmane d’ gyude d’ kravtane d’ Britanaye , kat go gyude d’ kravtane hartkghaze plasha   khayane d’ op Atuarye d’ Irak .
Gyud   kravatne d’ Atuarye hartkhaze maryuzva bi shme d’ «Abu-ar-rish» . Bi shite d’ 1940 bi yerkhe d’ yar    muryuzlun bukare d’ gyane   hadame d’   Irak   Rashida   Ali al –Geylani , muryuzle gyude d’ kravtane d’ Atuarye op hartkhaze gyude d’ kravtane d’ Arabaye   go baze d’ BBC go Khabani .
Ani gyude makhchumva hartkhae go Bakhdad , aha iva maryuza go atikuyte   d’ Sovet , op hartkhaze go Jerman
Gyude d’ huydaye op jermanaye iva makhchuma go Albania . Op akhnna hal ugyu yuma maryuzekh op btkharekh ka gyabare d’ mlate d’ gyanna   op hakuyekh ka mlatan op yasuran.
On ani amsiva hayrvi ka mlate d’ gyanan mn gyude d’ Mlaqyute d’ Islamaye   , hayri ka bnate d’ ,ka yasure op babna op savan .  
Matkhrakh , kat khurze d’ poarade d’ London bi shite d’; 1946   ila ka but kramte d’ plash ed’ Fashistaye d’ Jerman op Yapon le dane d’ plashe d’ Tevilaye bi gyahe d’ Trin , muryzena go Britan , London 8 bi tamuz bi shite d’ 1946.

Gashakta bush zoda
Back to top button