AmmayutaAnalyticsTop

Mn 22 b kyanun kharaya le kha gyarga shope mitmsanta bt hoya varta en etlun  varaka d drmana kabalta yan test ivt shrya.

Mn 22 b kyanun kharaya le kha gyarga shope mitmsanta bt hoya varta en etlun  varaka d drmana kabalta yan test ivt shrya.Vaziruta d salamatuta d MA muditela sakhsete but dverta ahvalat kat bt sharilunla mn 22 b kyanun kharaya.Mn 22 b kyanun kharaya bil shopa d makhalta,hotele,kentrona d ekonomia,nupakuta,bet-etke,bet-talane,bet-siname masi ori en havilun juvap d drmana yani test

Goo mtkha d 72 sahate shrita sertifikat.Yan  mn wep saita d ARMED le dalkuva d Covid-19 dalkuva test madeta d 24 sahate.

Yan juvaba d QR bil telefon

Mudiye chyate lena khsiva ka hal 18 shene.

Ka yakure nekve sazgyar bil kanuna d 88 khshiva bi shita d 2021 ,6 b kyanun kamaya.

Gashakta bush zoda
Back to top button