AmmayutaAnalyticsTop

Pishena mukhchema 360 khata marane mne 61 bar atra bsimena.

Pishena mukhchema 360 khata marane mne 61 bar atra bsimena.
Vazira d salamatuta d MA muditela ahvalata d koronavirus goo Armenia ka 18 b kyanun kharaya360 khata tapyane4597 teste sharyene61 bsime2 manyekhane aha ila ahvalata d mara d koronavirus goo atra.

Gashakta bush zoda
Back to top button