AmmayutaAnalyticsTop

Dvsrta ahvalata d koronabirus hoo atra mapshukena

Dvsrta ahvalata d koronabirus hoo atra mapshukena.Rishanuta d MA udyum bil ktuya shukhlaape ile shrita but karantin yserta mn mara d Covid-19 kat khshivena bi shita d 2020,11 b ilul.Khshivena kat goo bet-tayora ka saghberane garak kanune khashvilun.Ka derane le atra sama d dverta ahvalat dana mnkayat pyashta mabserilun.Ka drmana kuble nashe khshavta d mnkayat pyashta bneta 7 yumane mn shopa d 14.Khata kanune bt khashvilun mn 1 b ishvat.

Gashakta bush zoda
Back to top button