Politics

100 elpe 620 sama d drmana d “Pfayzer” pishena mukreva ka Armenia

100 elpe 620 sama d drmana d “Pfayzer” pishena mukreva ka Armenia.Bil vaziruta d salamatuta d MA op sita d drmana d sharyana d americyaye”Pfayzer” lhshivena skhakha d sazgyaruta le dalkuva d mara d COVID-19 bil sama d RNA hayarta d 100 elpe 620 sama d drmana d “Pfayzer” makravta ka Armenia.Mn bar paleta drmana d “Pfayzer” dakhi goo atra tamal drmanane bt havi mumtiya ka marane.

Gashakta bush zoda
Back to top button