MardutaTop

Tashite d’ alme d’ Atuarye Salmanasar-3

Mn bar mote d’ Ashurnasilpar , malqa vile   brune d’ gyanu Salamanasr -3 (859-825) . Aven maryuzaPolitikayute d’ bbae d’ gyanu . Aven mn bar mote d’ babu mukhchmle Malqyutu.
Aven mn sahrete d’ malqyute d’ gyanu plasha ilemuryza mn malq ed’ Urartu Aram . Aven plasha ilekrima bi 3 gyahe , mukhchmle Arshkhete d’ Aram,    Arzashku . Mn bar hada mukhchmla kha qama arned’ malqvaye , op mtile hal   le Arane d’ Azia opSirya. 
Tamam bkahayva mn bar plasha Atuarye. Bi dahapsla Mlaq ed’ Salmanasar mukhchmla malqyute d’ Gyanu , op alma bkhayav go rahatuta . Mn barhadam plasha imuryzle le kame d’ malq ed’   Damask , kat iva makhchuma arane d’ Siray , Paghestine . Bi shite d’ 854 muryzlun gyurta plasha   go Karkar   go madmke d’ Sirya. Le plasha ivahartkhaze Izrail .
Bi maghbarte d’ malq ed’ Salamanas-3 bi de danago daha gyurta plasha Atuarye   krmlun opmukhchmlun ani arane   , Saba bi daha malq ed’ Salmanasar-3 la muqlilre koshuyne d’ gyanu op   maryzva plasha ka but makahchgmate d’ arane d’ Damask .
Mn bar plasha go Karkar   qlile le kame d’ malq ed’ Vavilon akhune d’ gyanu , op go daha plashaSalmanasra   muryzle khele d’ gyanu.
Bi de dana mn qyule zenanchar iva malqyute d’ Urartu bi dore d’ 9 . Le khutame d’ malqyute d’ Asalmanasar -3 le kam ed’   malq ed’   Urartui   Sardur iva plasha malq ed’ Dayan-Asur .
Bi dane d’ malqyute d’ Maq ed’ Salmanasr   inamukhcha trin kayome d’ Atuarye , kat hal ugyu yumaina btkhara baze   op but Mlaqyute d’ Atuarye.

Gashakta bush zoda
Back to top button