AnalyticsTop

Pushena mukhchema 16 khata marane bi koronavirus goo Armenia 

Pushena mukhchema 16 khata marane bi koronavirus goo ArmeniaVaziruta d salamatuta d MA muditela ahvalat d koronavirus goo Armenia ka yuma d 29 b adar16 khata2416 teste sharyane34 bsime1manyekhanaHaratkha pishena mukhchem  amaya 422484 sama d marane,mne 409853bsimena

Gashakta bush zoda
Back to top button