AnalyticsTop

Chyata d diyan ayn ila Armenia kshhavto d kentrona d tekhnologie.V.Qerobyan. 

Chyata d diyan ayn ila Armenia kshhavto d kentrona d tekhnologie.V.Qerobyan.Vazira Vahan Qerobyan shureqel le zuyakha d Skill  d sita d kat ila shrita khut khabra d Erevan Teq d forum 2022.Vazira goo mamlu dirl le pasulyate,Kat bnayena atravate,Kat Erevan khashvilunla d khata klastera d tekhnologie.“Goo tamal 3 yarkhe plkhanane ivakh shrya kat parmakh kat mudi ila chyata d diyan ka Teevelata d Tekhnologie.Chyata d diyan ila Armenia kshavto kentrona d telhnologie,mika alma masini sharilunle plkhane,bisnese yan bt palkhi ka Teevl.

Gashakta bush zoda
Back to top button