Marduta

Sprayuta 

Le atike ktve masakh khashvakhlun atuyate al  kipa d’ tina.Ani gushkeva al  atekta ar’a d’  areshqeta d’  Ura op Kisha,bnya  3500 shene mn kam breta d’ Isho.Bi dora d’ 25 mn kam breya d’ Isho etva skhakhe bi lishana d’ shumeraye,ka mani khata yulpana lela bidaya.Badoka msayena rba mndi gashkilunla mn sukhsiye tablite 100 000 bnya bi tina goo ughdana d’ Ura.Lakha etva ktuyate mukreva ka shvila d’ knuta,khameta d’ hayvanate,makhalta.Gov dani etva skhakhe mudiya ka rushmaya politikayuta,snigruta.Ka tuvsa mchikhe iva kha sama d’ kunash-kanune.Lakha haratkhaze etva ktuyata d’ zvanane-zabnane mn spayuta etva sama.

Haratkhaze gushkena I na prasta d’ ktave.Sayoma d’ katave d’ atouraye mluye bktayeva mukreva ka malke u hega makchumeva al baruyze table u hega kabuleva kopye roba.Masakh maghberakh mdre haratkhaze shuk mn table d’ tina goo Atour op Vavilon ka ktuta maplukhevakesa kozha op papyrus haratkhaze bktaveva al kipa,vaza,chasha u sharka.

Le masakh hamzemakh but bet-arke d’ Mesopotamia Kha mn kyule marishema bet-arka iva khut shema d’ malka Ashurbanipal(669-633 mn kam breta d’ mshika)>Goo daha bet-arka etva 30 elpe table,Kyule ani tshye iva goo kasra d’ Nenve goo mprishe yashe ika tshye iva ktave.Etva takhmanta mdre goo bet-arke d’ shumere  tshye etva khakhe but khaya d’ katave.Bet-arka d’ Ashurbanipal mamluyeva la bi ginavuta,bi  nuskha d’ skhakhe kat tshye iva goo umrane kat mchakheva goo Atour op Vavilon .

Ktava ‘ tina kshhive iva tepa d’ tashita.svuta d’ etka d’ malkevate,matlya,pilite,epos,d’ khinespayute,zmarta d’ umtanayuta,sluta,lyata.tepa d’ khimia,but hayvanate,yurake,ktave but umtanaye plkhanana d’ shumeraye,atouraye,vavilonaye.

Ka mitmasyane plkhanane masakh khashvakhlun d’ et kat taba d’ tina ka badoka d’ yumana d’ diyan hakuyena but shemsha,Iman shumeraye dostiva mn  graviatacia d’ dunye karbanto le shemsha,but 12  nishanke.

Kha snita haketa  iva madeta but haketa mn khdata d’ ovreta,Mn ktava d’ khdata d’ ovreta shkile ina Khamurapi,malka d’ Vavilon bi dora d’ 18 mn kam breta d’ Mshikha.

Gashakta bush zoda
Back to top button