AnalyticsTop

Goo Armenia pishena shrya 2 milion 222 elpe 607 sama d dermana . 

Goo Armenia pishena shrya 2 milion 222 elpe 607 sama d dermana .

Goo Armenia maryukhona drmanane shreta le dalkuva d koronavirus.

Vaziruta d salamatuta khabgyaha khina sheitela ahvalat sharka d amaya sama d drmana shreta mtitela le 2 milyun 222 elpe 607 ila le kamay sama iva 1 milyun 140 elpe 321.sharka d drmanane60 elpe 747 ina.

Gashakta bush zoda
Back to top button