EconomicsMardutaTop

STARMUS 5.mdre mut kayda tilun le Armenia toza d sara,al dunye op. 

STARMUS 5.mdre mut kayda tilun le Armenia toza d sara,al dunye op.

Sama d trin dora d 29 bil America op Atre Khire sheita rkhta d kosmos mn giba d nasha al sara sleta ula kat vila duzuta bit takhrazta d NASA “Apolon”.

Bi dora d 21 bar- ashuta kha gyaha khina bylo shritula le sara op Mars ka det kat alma khshavta d bil nasha d kosmos,har bi daha sababa ka shreta d chtre ,shreta d barahat bukare  umanuta shrita lumada d STARMUS goo Cyurikh.

Goo zuyakha d 6d STARMUS kat garak maryezilunla goo Armenia “Armenpres”maduyela ennekaye tepa d STARMUS d 5,svute hakuyela but enenkaye mamle,kat dakhi vila mdre zuyakha tila goo Armenia.STARMUS d 5 pshtela shrita bi shita d /019 yarkha d khziran  goo Shveycaria,Cyurikh..Bi daha shita zuyakha mukrevta ila ka Sara iman bar nashuta khaye garak bani hoo kosmos shrya mn giba d “Apolon”.Svuta d STARMUS d 5 mukhchemta iva mn giba d le kamay pasulta shryana al sara Nil Armstrong mn le kamay khabrane shrya al Sara.”Gyurta prakhta”.

Goo gyarga d sharekane al zuyakha marishema matya e le sara i  mn 50 u zida badone,karmana d Nobelaye,inzheneraye op talane.STARMUSd5pshtela shrita bil zmarta d marishema karmana d oskar kompozitor Hans Cimer”Apolon”.STARMUSd 5npela le ayna bil det kat al zuyakha shureqeva rishaya d Armenia.

Fizikosaya d Armenia goo bema d STARMUSd5 

Goo Cyurikh bnita STARMUS  shurekel d 4rishaya d Armenia Armen Sargsyan.Avn goo Teevl le kamay rishaya d atra ile mani shurekel al plkhana d marduta u ika mamla ile shrya.Al putakha d STARMUSd 5  banyana d zuyakha Garik Israyelyan chedle ka rishaya d atra,mani kha ra d pshenu ile chidu ka sharekane.

Bil hamzamta but manaye mdre avn kamudi ile goo STARMUS d5 Armen Sargsyan mughberel.”Le kamay khulma ile.Garik d khulmana ile Avn takhmunel enekaya op tamumel.Mn diyan qyut khamne etle takhmanta Ana ka diyokhn hakn but kha yalopa mani bryeva goo Armenia d Atre Khire Iman 10 shene i a avn dapna kriml ka shekla bil lotka al sara.Ayn tamal shita d 1963 iva Aha malkhamta hal udyu yuma ami ila..”

Manaya d trayanta ila rishaya d atra khshevle”STARMUS op Armenia”.”Ana bchyaden tamal STARMUS d 6 goo Armenia.Khdya bt havn ka amaya badoke,talane,umanaye,karmana d nobelaye gashakte goo Armenia.Kamudi goo Armenia kmat ayn kha mn etkanayuta d politikayuta ila.Khdya bt havn maden ka amaya Erevan kat 2800 shene ila,Mecamor,iman bil takbarta d malkyuta d Urartu pshtela bnita ke reona d sakhseta d chekhve.Aremnaye enekaya dargha op tima ina biyava ka ituta,umanuta.Rishaya d atra Armen Sargsyan mamla ile shrya goo STARMUS.Chyata d Armen Sargsyan bil rushmaya tamal khachme yarkhe rushmaya kublalun,bil kshavta d rishaya d khuyada d zuyakha STARMUS d6pshla shukhlepta goo Armenia.

Ka mteta le Mars lazm ila mteta le Sara.

Kha mn malila d lishana d zuyakha,trayana nasha ile ma i akla ile drya al sara astronafte”Apolon 11” Baz Oldrin ile mamla d mani kshhevta ila”le sara.Mamlu d 89 mukrevol ka NASA “Artemis” mani bsparel hal shita d 2023 le kamay nekva shadrilunla le saraEn takhrazya tamemilunla le kamay gyaha bar-nashuta akla bt shari le sara ika lit bar-nashuta.Oldrin mughberel mdre enekaya nisha ila mteta le Mars.Astronaftaya hukyel mdre etva dana iman fizikosaye Stiven Hoqing mani goo tamal zuyakha d STARMUS  munyekhel bi shita d 2018 hukyeva mdre bar-bashuta hal mteta le Mara bt mari le Sara.”,-mughberel Oldrin.Mn kayat pushum mn toza d sara.Ka tamal sharekane le Sara lazm ila mnkayat veta mn toz mughberel astronafte d”Apolon-17” Harison Zeq Shmit..Sakhsiyana d Teevl Shmit bi shita d 1972 marijuvap ile ka mamleta d  mndyane mn Sara.

Shmit hukyel mdre al sara shrya plkhanane toz npelteva goo aynu op tamal astronomaye Yunin Sernan op oman avn julu shulkjeva alu alergiya viteva.“Le kamay gyaha mn bar grashta d napas d toz kes di alergiaya vila,nakhiri zere ,kali khleple.Ani nishanke dana bi dana bserlun.Gyaha d 4 iman bgrashunva napasa d sara ana hech mndi len khsiva”,-ka sharekane hukyel 84 shene astronaftaya.Shmit mughberel

mdee lazm ila sakhsete shreta mdre nashe kat etlun mara d khankuy en al sara napas garshila d toz midi bt houa Avn haratkhazze humzemel but det en al sara masi kinuta bajri.

Ekzoinoplonetyqn al mitmsanta planeta.Bil khutama d zuyakha badoka d umanuta d chekhve Natalu Batalyqn mitmsnta mamla ila presta,kat khahevta ila ekzoinoplanetayd.Haratkha khshive ina inoplonetyane kat lena karbuna le  shemsha le marza d tamal chekhve ina partura,yan lena bkhzaye chekhve.

En hal shita d 2009 badoke sukhsiyeva 400 ekzoplonete bil kheyla d sakhseta s chekhve  d Kepler msayena gashki 4000 mighbrtela Batalyayi.

Batalyan kha enenketa svuta ila mudiya but det mdre sakhsiyana d chekhve gushkena goo Galaktita planete shopa d mudi goo svuta lit.

Ayn goo mamlo mughbertela mdre le ara kurba planeta mnan rekhka ila 10 gyahe ika masi bar-nashuta khaye.Bi dana d zuyakha le kamay gyaha yuvalun  dapna d Lifetime Achievement Award Goo Cyurikh al zuyakha gyaha d trin dushenun bil midala d Stiven Hoqing.

Pishl dushena marimuzikaya. Rayan Inob,goo sama d sinama sayoma d sinama d “Apolon-11” Tod Milerin.

Ilon Maskn  tenana d mntel viya ka dapna.

Bi shita d 2019 le kamay gyaha goo gyarga d zuyakha pishl shrya midala d Stiven Hoqing ka igaryate kat ina mukhcheme.Pishel dushen Baz Oldrin,mani viyel 1000 drashe

STARMUS btayela le Armenia.

Bi shita d 2020 yarkha d tamus bil rushmaya pshteva mughberta,mdre zuyakha d STARMUS. d6 bt maryezilunle goo Armenia. 

Tamal 2 shabaye mn 5-10 b ilul Armenia goo tashita le kamay gyaha pshena bt kabla ka  5 elpe kosmonafte,marishema badoke,karmana d nobslaye,chekhva d  ituta,mizoka.STARMUS d6mukrevta ila ka 50 shena d sleta le “Mars-3” khut shema d “50 shene al Mars STARMUS d6”.

Gashakta bush zoda
Back to top button