Marduta

Kadisha Kiriaka mn Antiokhaye 

Kiriaka mn  Antiokhaya(Mudiya akh MorKuryakus),- kayoma d’ umra d; atouraye,kha mnavahata d’ –rabiya d’ Siro-yakovitaye,patriarkhaAntiokhaya shenu 793- 817.
Kadisha bryel goo Bet-Nahren goo areshqeta d’  Tikrit,ika kublol rabbanuta.
Rabbana mudiya iva ka kyule bi brikhuta kablanad’ ktuta d’ kadishuta op kabalta d’ plkhanan d’ avahata d’ umrane.
Bi shena d’ 793 Kadishuta d’ umra pishel kshivaKiriaka.Goo shena d’ rishayuta takbarta d’ umrapatriarsha mumliyel 5knushta d’ umrane.
E kamay mn dani khshiva ile op mumliya  I shitad’ 794 goo Bet-Botin,Gov davn mukcheme ina 40 kanune.
2  knishta d’ kanune iva goo bet-rabanuta  d’ Navavis goo ughdana d’ Qeneshrin bi shena d’ 797 op 798.
 D’ 3 pisheva chida goo bet-rabanuta Bet-Gabrinebi maplakhta d’ “lakhma d’ hava” le marza d’ Evkharistaye Le knushta pisheva prisha rabanad’  dayra Gubba Dalkuva d’ kadisha Kuryakusprishena ka patriarkha d’  alternayutaAbrakham,mani bnyele plkhana kat mukliyulplkhana d’ kha gyarga rabbane.

D’ 4 pisheva mumliya goo Kharan bi shita d’ 808 d’ tamal 5 goo Nenve(Mosul) bi shena d’ manyakhta d’ patriarkha.
 La gashakta le hemanuta d’ Kiriak roba mnkadishe dalkuva takhmnta etvlun le marza d’ kadisha Plkhana d’ davn goo kadishuta muryekhaile 24 shene Goo mtkha d’ dani yarikhe shene avnkublel ka 86 palakha d’ kadishuta goo Siria Bet-Nahren le Madenkha.Kadisha le spay ar’a pishelemukreva bi shita d’ 817 d’ Nenve tumra le goo areshqeta d’ YTigrit
Patriarkha  Kiriak  mukhchemel 72 kanune op mukchemol zuyakha d’  barakhta bi dana d’ kabalta d’ siamide.
Avn sayoma d’  3 khabrane ile kat bnye ina mn 7 patvate
Patriarkha haratkhaze ktivl zmarta but btulta l 5 patvate

Gashakta bush zoda
Back to top button