Politics

Arkha d pras kala ammaya d Erevan ile Kyahna d Ita d Madnkha Atouraye goo Armenia myakra rabbia kurapeskopa Nikadim Yukhanayev

Pshena kabelan  goo Pras-Kala d Erevan ka rabbi Nikadimus Yukhanayev .Bil bar-suvada maryzata am rabi qurapeskopa la mugheban gashkane op shamane mudilan but shotaputa d atouraya d Armenia ,khayute,mitmasyanuta d khameta d marduta ,lishana,ituta goo daha atra.Harhadakhze rabbi burekhle ka bne-umtan Yalda d Maran op Shita khata,mudile sharka d plkhanane shrye goo mtkha d shita d 2022.

Gashakta bush zoda
Back to top button