AnalyticsTop

Goo Arcakh bil kherba salamat nashe it shukhlapa d dani mitmsanta lela ,kmat urkha dvertela.Avanesyan. 

Goo Arcakh bil kherba salamat nashe it shukhlapa d dani mitmsanta lela ,kmat urkha dvertela.Avanesyan.

Bi pshamta,goo enenketa Teevl alma prishe a bil salamat veta mn zitka d kamaya kabakta d hayarta d asya,goo varaka d teitter ktevtela vazerta d salamatuta d MA Anahait Avanesyan.

“Bil leba mreta ivan hamzuma but dvarta d sirta s Arcakh but manyajhta d 44shene jvanka ka mani lena msya hayarta shari asye

Bi daha dakika goo Arcakh it bil kherba dalamatuta nashe,shukhlapa d mani mitmsanta lela bi manaya d dverta urkha”,-ktivl vazira.

Goo Arcakg  bil kherba salamatuta munyrkhrl jvanka.Ka davn lena msya mayi le Erevan kmat urkha dvirona adrbejanaye le Goris-Atepanakert.

Gashakta bush zoda
Back to top button