AmmayutaTop

Pshtela muryzta shme d “Lakhme d Zhingyal” go Glendel

Go “Lakhme d Zhingtal” gyarak maryzi yume d Go mate d Glendel  1 bi tabagh gyarak maryzi yume d khurze d ” . Khurza ina maryuza ka but yume d Lavashe d Aremnaye , bi shite d shme d Lavash ina mukhchma go shmane . But daha ina maghbura mn kayqe d am. Khurza ina maryuza la ka but det kat roba ennketa duqa ila makhchuma lavash go khayute d Armemnaye , ka but det kat ka qyule tevl makhzi but khanete d tashite op mardute d Aremnaye op kat le nishet rumta ina kgamuya mardutae d .  Go davar shnane baba savan bush roba ina piya lavash gyane ina lisha lesha op gyane ina pita le tanura .  Lava ka khayute d Arembaye ila daki nishe d khzmayta op mlyuyta gi khayute , Lakhme d Lava ka Aremnaye bi dore ila vita kha lakhma . . Mn bar piyete d Lavash ina mubruzu op kgumyena bi yerkhe , Aremnaye ina kha mn 7 mlate kat le dane d piyete d Lavasha ina zmura muryzena kha qma tavaltate . Le kgurze d ina saghbura arkhe mn prishe prishe Atravate d Teevl. 

Gashakta bush zoda
Back to top button