AmmayutaEconomics

Bi shita d 2024 goo Armenia bt shari takhrazta d asyuta.

Bi shita d 2024 goo Armenia bt shari takhrazta d asyuta.

Goo Armenia mn shita d 2024 khata takhrazta d asyuta bt shari.Bjt daha mndi al rishaya knushya mughbertela vazerta d salamatuta d MA  Anahit Avanesyan.

“Bi shita d 2025 goo takhrazta pishena shryena hayarta ka pensionerr.Ani bt kablini hayarta d kha gyarga sandanute.Sharke bt sharilun bi shita d 2026”,-mughbertela Avanesyan.

Takhrazta d sandanuta ka alma amaya bt sharilunla bi shita d 2027.

Rishanuta s atra hamesha lela kat lkhemta salhseta ila shrita khraja d kispe op vitela dana iman mn shultana hayarta ila shrita ka khutama d shita.

“Akhan takhrazta shryokh ka mamteta d hayarta d salamatuta ka marane”,-mughbertela bazerta .Bil maghbarta d day bi daha shita haratkha bukare lena shrya.

Gashakta bush zoda
Back to top button