Marduta

Khshavta d shuta d nupakuta ka Anter Isahak

Khshavta d shuta d nupakuta ka Anter Isahak

Rishaya d gyuda d talana d gyuta d akle oishl khshiva atouraya Anter Isahak.But daha mndi al pata d facebook jtevtela kayoma d ituta d tadhitaneta,badoka d tadhitsneta,maktevanta d zavne dekhtir Anahut Jhosroeva

Gashakta bush zoda
Krimun haratkhgaze
Close
Back to top button