PoliticsTop

Mirza Dinayy ile maryuza plkhnane ka but maryazte d plkhnane d Ruben Vardanyan

Rishaya d Adrbejan mn rishayabeskalayuta bkhshavol khut huchmu.Bar-svaduta d Ruben Vardanyan Shreta d zercha d sirta d Armenia op Adrbejan  surat alma bil khshevta mn tashita bil mamla d lena blkhama bil tepa d chyata d sazgyaruta d Praha op Mirza Dinah ,bil khshavta d det kat  kunash-kanuna d op pukdana d Alma Atay..Bil mamla shreta ka ” but daha mndi mughberel vazira d Sharirut barayuta d  atra. Goo bar-svadita dirl le makhchamyata d giba d adrbejanaye akhchi Armenia lela kubelto sharakta le tpakta d tla gibane goo,hamzmata but skhakha d sazgyaruta,dargha shreta ka ahvalat shrita goo ughdana. Bukara maghburela akhchi giba d aremnaye lela bkshhavo sharakta le tpakta goo Bryusel Mut takhmanta rtlikhn. Juvap-Goo Praha  bi dana d shrita tpakta d arpa gibane sazgyaruta iva khshiva.Akhnan bkhshavekh tepa d sazgyaruta op kha gyaha khina makhchumokh hudra veta d sharaktan le tpakta d dishaya d Vazira d ,Rishaya d ,Rishaya d op rishaya d knushya d Bkhshaven tpakta d enenketa iva ka makhchamta d durashe bi Armenia op.Giba d aremnaye mhumenta ila ka khshavta d sazgyaruta. Bukara kha gyaha khin le kamay ila bshrayo chyata d  surat-alma d tashita.Mut karbanta etlunla le daha marza. Nuvap-Haratkha mamle lena bkshhavo sazgyaruta d Praha op Ruben Vardanyan ,sazgyar bil det ka kshhavta d zrachta d zircha d sirta enenketela khshavta d kunash-kanun d skhakha d. Goo gyarga d daha chyata plkhanaan d khshavta d zircha garak khashvilun svuta d shita d mn bar npalta d Atre Khire haratkhaze surat-alme kat pishena khshiva hamn dana.Kmat but surat-alma d tashita hamzamta  lit hech kha svuta ,sirta op dana. Garak maghberakh zyana d shopa d surat-alma d tashita ka kheruta d surta d atravatan kmat bil sakhseta d surat -alma d tashita masakh tapkakh bil det kat sirta d Armenia bush zoda sirta d Ruben Vardanyan havi khut zitka d tamal atravate. Goo daha sama bayn kha gyaha khina maghberen la gashakta le sazgyaruyate khshiva bi shita d tshrin kharaya goo MAK nisan bil dargha d tpakta goo sazgyaruta ina khshiva nisha d zrachta d zercha d sirte ila,bi shita d 2020 bil yarkha d ilul zabtanta d sirta d MA khshavta d zitka d Teevl bil giba d. Bukara-Rishaya d Adrbejan maghburel kat Armenia khshevtola rushmaya Kheruta sirta d. Juvap-Le daha bukara hamesha dirkh le det kat MA khshevtola kheruta Umtaneta d sirta d,sabab lena maghbura ka RubennVardanyan kubeltola rushmaya sirta d Armenia.Op haratkha bnayela takhmanta Adrbejan etla nisha d zabtanta  sirta d aremnaye. Rishaya d mughbsrel mdre le marza d atra d dani sazgyaruta it mukhchemta mughberel,en Armenia la khashvalunle skhakha d sazgyaruta  bibde dana sazgyaruta le hoya khshevta op rishaya d khut huchmu ile bshkalo skhakha d sazgyaruta seavtu. Bukara-Mut dargha bt yavilun ka plkhanane shrya le marza d rahatuta. Juvap-Dakhi midiye itum akhnan ka Ruben Vardanyan ivakh yuvu chyata d diyan le marza d durashe sabab tamal yuma kublukh juvap.Akhnan etlan hivi le daha marza sazgyaruta makhchemakh op shopa masi makhchemi lakha khavravata d -plkhanan d nakhraye. Bukara maghburela alhchi Armenia lela bkhshavo makravta d surat-alma d makhchamta d  mapkiyane le khadrvanuta d  K. Juvap-Dakhi mudiyenitum Armenia ka Adrbejan ila mukrevtebqyule surat alma d mapkiyane  goo gyarga d khshavta d zitka d Teevl. Bush zoda hudra vetan shryokh ka makhchamta d durashe bil khavravatan d nakhraye bil shreta bukara d surat-alma Bush zoda mapkiyane mukhcheme ina goo sirta d khadrvanuta d Nbol shene le kamay plasha d Ameriqa op Adrbejan bil qyut kha kayda garubeva chetre yasrava ka la tamasta d sirta mn mapkiyane,bi shita d mn giba d mukliyalun sakhseta d  sirta shreta d sakhseta. Goo mamla d skhakha d Smuka d shita d goo mtkha d shreta d takhrazta goo NK khut zyana d mapkiyane npilena nashe,d bar-atra op sharka d punya bshrayona mn shita d. Akhnan lekh tashuyo kat goo sirta d MA Sutaruta plkhana d makhchamta d mapkiyane bahrayela op ayn yserta ila bil khata zlumta d adrbejanaye tuvsa ila bi shita d bi yarkha d yar op  shita d yarkha d ilul. Bil giba d Adrbejan hamesha gnaha ina bshraya le marza d sutaruta d Armenia bil giba d pshteva cheta hayarta bil giba d Teevl ka sakhseta d ahvalat goo sabab lela khshevta amaya d rishaya d Adrbejan . Bukara-Mut dargha itum biyava ka ahvalat goo ughdana. Juvap-Akhnan bil mara ivakh maghbura kat la gashakta le durashe qyut yuma zlumta ila bshraya bil mamle prasta d gnaha shreto le aremnaye mn day Sutaruta d pyashena goo sirta d MA. Tuvsa d dani takhrazyate maduyela kat ahvalat narahat ila oyasha op khavravaya plkhana d Teevelaye garak mamlilun hayarte ka makleta d zlumta d Adrbejan kat goo sirta d makhchemi sazgyaruta.

Gashakta bush zoda
Back to top button