Analytics

Hoo Adrbejan gynakhqyaruye bshrayena goo ahvalata d d lankshhavta d gnahe.ShUKh mamle d dakhseta ila shrita.

Hoo Adrbejan gynakhqyaruye bshrayena goo ahvalata d d lankshhavta d gnahe.ShUKh mamle d dakhseta ila shrita.

Le mamla d ShUKh bil  dalkuva le marza d janavaruta gyuda ka shita d 2024 ,10 b yar prestela tamal takhmanta le marza d janavaruta shreta d Adrbejanaye bil sakhseta d konvecia d ShUKH

Bil maghbarta d “Armenpres” janavaruta le marza d aremnaye pshtel sukhsita bil goba. DShUKH mamle iva mudiyu vazira d khahsvana d zitke Araqs Melqonyan,mani mughbertela mdre bi shita d 2024,2 bnisan badoka bil bukara d zitke Anna Meliqyan goo Zhnyev le janavaruta goo ShUKH rsheta d Adrbejan khashvilun kat it roba jnive,ysure op tlike aremnaye

Mn kamaya bi shita d 2024,18 b adar sita d khashvana d zitke 5 skhakha d janavaruta ina shrya le marza d aremnaye mn giba d

adrbejanaye.

Site mughberena mdre mn gyaha. D4 sakhseta shreta AdrbejN lela kshhevta pukdana d gyuda

“Goo chyata d skhakhan it zlumuata d shrna s 2016,2020,2021,2022 giba d adrbejanaye shryena dzhmenayuta”,-mughebrtela Melqonyan.

Goo konvecia mudita ila but zlumuta shrita goo NK palata d alma mn spukyate.Pishena mudiya sama d ore,janavarute le marza. Drahat alma.roba mn jabavarute bil video mudiye akh mudi kshhevtola ShUKH”,-mughbertela Melqonyan.

Gyuda haratkhaze mughbertela mdre zitka d yakhsire garak sharilun goo konvecia d Zhnyev,sabba pshtela shrita skahseta d dzhmenayuta d adrbejanaye le marza d aremnaye.

Gashakta bush zoda
Back to top button