AmmayutaTop

Adrbejan kha gyaha khina muryekhtola karantin.

Adrbejan kha gyaha khina muryekhtola karantin.

Goo sirta d MAdrbejan kha gyaha khina karantin muryekho a.Dakhi ila maghbura APA aha takhmanta khshivtola motva d vazire.

Sazgyar bil khshavta ka makleta d marza d koronavirus”COVID-2019” goo sirta mnkayat ahvalat ina khshiva hal 1 b tshrin kamaya sahata d 06:00:,2024 tamal karantin pshteva muryekhta hal 1 b tamus sahata d 06:00.

Maghberakh Adrbejan kha atra goo Vadar ila akhchi ika it mara d koronavirus.Yarekhta dana dviruta le marza d alma goo Vadar pshtela tunemta.

Gashakta bush zoda
Back to top button