Marduta

La spire makravyate ka shvila d yulpana op marduta

Ka yulpana op marduta d Armenia bt makrevi bil 1 mlyard dram.Rishanuta d MA ka yulpana umana op marsuta,labalta lakalta mukrevtela kispe ka le ida mayeta d tekhnika ka bneta d kwnteona d inderdisciplinar Data Center,goo shvila d marduta ka tamamta d takhrazyate.
Bi daha shita mukreve kispe la spire iva goo varaka d facebook ktivl Arayik Harutyunyan.

Gashakta bush zoda
Back to top button