Marduta

Kanuna d’ Malka Khamurappi

Malka Khamurapi Khamurappi raba khakima malka d’atra eeva . Bi dana mdabranuta daven,atra d’Babelon etvale raba shushata. Makh raba malkeh khine hav shatuseva raba omrane prishe -prishe u hayureva ka alma d’atru.Be kamayeh sheneh d’tagberanut daha malka almet daha malkuta janjureva raba men toopana. Gov raba ktave et ktevta kat up kha gurta mendita peshtela tlekta bi sababet topana. Khamurapi but ntarta ka almet malkutu bnayele gudane marzabanet daha mendita ina up ani gyudane piashena tlikhe u betlakena men bar topana. Bi daha dana malka khakima yavele pukdana ka bneta malana raba gura.U peshle khpira malana raba gyura u bar sheme banianet dav peshle kerya malana d’Khamurapi d’”Malka d’Babelon”. Khamurapi but ntarta ka almet malkutu bnayele gudane marzabanet daha mendita ina up ani gyudane piashena tlikhe u betlakena men bar topana. Bi daha dana malka khakima yavele pukdana ka bneta m2alana raba gura.U peshle khpira malana raba gyura u bar sheme banianet dav peshle kerya malana d’Khamurapi d’”Malka d’Babelon. Makh raba malkeh khine hav shatuseva raba omrane prishe -prishe u hayureva ka ala d’atru.Be kamayeh sheneh d’tagberanut daha malka almet

daha malkuta janjureva raba men toopana. Gov raba ktave et ktevta kat up kha gurta mendita peshtela tlekta bi sababet topana. Meeya daha malana pisheva burbeze bi kule Teevel. Aha shrara pishele ajibuta ka kule u 15 shene men kam adiya nokhrayeh kat bitaeva le Babelon matkhurena go makraviate but daha shrara la mashiana men giba d’barnashuta. But daha shrara Khamurappi kteveleh kad “ana tlebli kat khapriva malana d’Khamurapi ka amma alma d’Shumer u Akkad. Al gibanet daha malana ana tlebli kat zariva lakhma u bi atkha urkha ana ka amma alma d’Babelon yuveli lakhma u miya. Kanuna d’ Malka Khamurappi. Gov shushi,gov areshketa bi shita d’ 1900 pishena muchkhe kanuna d’ Malqa Khamurappi,mukreva ka shatasta d’ malkuta d’ Babel. Ani kanun muyilun ka diyan bi tagbarta d’ myakra Googo Vinkler. But kanuna d’ Khamurappi bktavel.”Ani kanun mukhchemevn ana,Khamurappi,Khakima malqa,ani kanun ana ktivevn ka but alma d’ babel o takbarta d’ dani supyel ka di Mardook. B kha kma hemezman matkherakh boot kanun d’ Khamurappi.Lazem ila,madiyakh yani kat talanta d’ kanoon raba psht6eva:den barnashe kat shmatve kanoone bktaleva,ayne paluteva,prameva lishane,bktayeva idate.Ina nisha d’ kamaya d’ b –sooyam-kanoone,haw iva,kat ka barnashe ntareva men dyanta d’ la doz. Akhida o sarbaza kaboolewa men malqa “oopra,miya,makhalta”

Gashakta bush zoda
Back to top button