Marduta

Kadisha atouraya Vladimir mn Parse

Kadisha Vadim bryel bi dora d’ 4 goo areshqeta d’ parse Bet-Lapat,khabra bi lishana d’ iranaye Gondishapur,ughdana d’ Khuzistan,areshqeta bnita iva bi dora d’ 271 mn giba d’ shakha d’ Parse Shapur le kamay,kat  mumliyol bi yakhsire atouraye-mshikhaye,pulte mn rimliaya d’ Siria,bi daha sababa Gundishapur mumlita ila bi atouraye.Goo ktuyata d’ aremnaye ka atouraye-nestonaye bkshahvena khuzhike.Mn Khuzistan iva snita malekta Shirin-arameta-atoureta.

Sabab dayakh derakh le gyabaran.Mn sure shenu Vadim bi yulpana d’ kadishuta bureneva bi mshikhayuta.Bi shvaka ka davultane avahatu op bi zabanta d’ samu zilel le bet-kadishuta kat bnya ile la reka mn areshqeta.

Bi de dana bi malkyuta d’ Parse takbureva marishema Shapr  2.Avn kherba karbenana iva le mshikhaye,bkshhaveva agente d’ malkyuta d’ Iran,katava d’ aremnaye Pavstos Buzand maghburel,mdre shakh pukdana child prama d’ kdala d’ kyule kshhavana d’ mshikhayuta.Kherba karbanta le marza d’  mshikhaye muklita ila mn bar manyakhta d’ dav kat shuriteva  bi shita d’ 340 iman munyekhel shita d’ 381

Vadim ama d’ 7 monakhe rupena goo kala le 36 d’ shita d’ takbarta d’  Shapur Nirsa takberana d’ aresjqeta d’ Aria ughdana d’ Bet-Garmay.Goo ughdana d’  Bet-Garmay atouraye-mshikhaye gyurta shotaputa ina hal zabtanta d’  Tamerlan Adi atouraye surta sama ina.Nirsan kat mshikhaya iva bkshahvova shemsha rikl mn hemanuta d’ mshikhayuta,Iman pshemle Sha pur ama d’ dav ka azat shretu child kat Nirsan kdala d’ Vadim paremle.Kadisha Vladimir muyilun le kes Nirsan,sabab mn mzdutu kiplamesh vile.Bi de dana kadisha bi gashakta le dav mughberel

Hal dayn ila mtita zlumutukh,Nirsan,mdre kat akhtun dirn mn Alaha  haratkhaze bktalet yakhsiru.Mara ka diyukh.Ana hudren ka alaha d’ di manyekhen,sabab le bayenva kat mn ida d’ diyukh mota kablen.

Bi roba janjarta Nirsan gyaha d’ 4 premle risha d’ kadisha Vadim.Mn bar dayn Nirsan gyanu btlayol.7 talmidu gov kala 4 shene pishena azat ina shrya mn bar manyakhta d’ Shapur.

Gashakta bush zoda
Back to top button