Ammayuta

Le bara ile plita khata qtave d’ Iosif Zaya

But daha ina maghbura mn pras-khizve d’ IshtarTV .Go mdite d’ Moskov le bara ile plita khata qtav ed’ qatvane d’ Iosif Zaya «Tashite d’ Atuaraye   mn davar shane hal   shnane d’ Vizant». Aven hartkhaze ile maryuza sakhsete d’ tashite d’ khayute d’ Atuarye .
Le sharete d’ qtava ina hakuya but khayute d’ Atuarye go prishe prishe   Atravaye , le same d’ trin ina hakuya but det kat dakhi ina bkhaya Atuaryaye, Siryanaye, Aremnaye op khaldaye mudale .
Qtava ina turjmna bi lishane d’   Arabaye op englaye ka but det kat roba nashe   dos havi mn bukarew d’ «Mani ina Aturaye?»

Gashakta bush zoda
Back to top button