Ammayuta

Lumada d’ sakhseta-prashta d’ ROPKOA “Bneta”

Goo binyana d’ umtanaya d’ Moskov pshtela muryezta knushya d’ sakhseta-prashta d’ sita d’ umtanaya-mardutaneta sita d’ Atouraya ‘Bneta”. Mprishaya bukara d’ knushya iva javabyata d’ rishaya d’ sita Edgar Bitbunov goo mtkha d’ tamal 4 shene plkhana d’ sita d’ “Bneta”,sakhseta d’ takhlopa d’ sita Dalili Bidzhamova but sharka d’ kispe.But khata plkhanane mudiyena Georgii Slivus,mani mudiyl but plkhanana d’ bet-arka d’ elektronuta mn Yuri Mitrov-Shimko,mani mudiyl but makhzeta d’ –shekle avahatan umtanaye Khakkyari,kat bt pasha muryezta ka Yuma d’ marduta d’ atouraye goo Moskov.Haratkhaze bayakh madiyakh mdre goo bet-marduta d’ Moskov mukrevena nishanka d’ kramta ka Yuri Mitrov-Shimko,but plkhana kat khshiva ila d’ umtanaya goo ktava d’ marduta d’ Moskov.

Gashakta bush zoda
Back to top button