Marduta

Prasta d’ gekhka”Madrasa d’ Rabbi Yaku”

Goo areshqeta d’ Avstralia Sidney pshtela tumemta makhzeta d’ “Madrashta d’ rabi Yaku” Svuta d’ gekhka bnita ila le bukare kat brayena goo alma,yalpana d’ lishana d’ yema bi shene gyure.Makleta d’ Yusipus Sargis.Makhseta pshtela presta bu Yuma d’ khoshiba goo avana d’ Edessa,mukchemta le madrashta d’ umtanayuta”Rabban Khurmizd”.Shurekena kurba d’ 600 gashkane bi mprishaye shene.Khabrane shkile ina mn pras-khizvna d’ Ishtar.TV.

Gashakta bush zoda
Back to top button