AmmayutaEconomics

Goo kha mn khanuta d’ Artashat zuze madurena bil dvire ide.

Goo Artashat haratkhaze mnkayat ina vaya mn mara d’ koronavirus,bil makleta d’ mara Mamla kat ina prisu  khshivuna khut khabra”Mn kyule mnkayat Artashat”.Goo video mabyunela dakhi zuze shaklana zuze yavel bi dvire ide.La gashakta le det kat goo khanyt ahvalat narahat lela,bi daha dana goo khanut hamzumena,bgekhkena.Matkherakh bi sharka d udyum yuma it 235 marane bi koronavirus

Gashakta bush zoda
Back to top button