Ammayuta

Takhlopa d’ sita d’ Teevl baganta bi bukara d’ mshikhaye tpektela am mshikhaya d’Irak

Kayoma d’ rishya knushya d’ Irak,khahsvana d’ bukara d’ mshikhaya d’ Irak Yunadam Kanna tpikl am rishaya takhlopa balganta bi bukara d’ sure mlate myakrata Rita Ayzek.Kayoma hukyel but kherba ahvalata d’ mshikhaya d’ Irak op takhlopa d’ d’ khine sure mlate.Avn haratkhaze hiviyu ile mudiyo mdre sita ‘ Teevl bt hayerani ka alma goo kherba ahvalat npile op bi kheyla mureka mn atra.

Takhlopa d’ sitamykarta Rita Ayuzek tamumela saghbarta le Irak et hivi kat ayn dana bt machkha tapka am takhlopa d’ shotaputa d’ atouraye,kmat zitka d’ alma sure mlaye goo Irak dushshesha ina u ani leltun umtanaya shema.

Gashakta bush zoda
Back to top button