Marduta

Kentrona d Mardutad’ Moskov ptekhtela tshya d’ Bet-Nahren 

Goo kentrona d’ marduta”Trana d’ Pokrovaye”pshtelatumemta prasta d’ ktava d’ marishema britanaya badoka d’ lishana d’ atouraya Irving Fikel”lotka hal Noy”.

Mn bil narevate hal Araratb Hakeyata d’ ktuta d’ tina but tupana”

Ktava mukreva ile ka sakhseta d’ tashite,sakhseta d’ sama d’ 4 but pilita.

Ktava bi lishana d’ russiaye,kat pshtela presta “Olimp –Biznes” bi hayarta d’ Erevan-Prodaksh,mudiyona tarjemano Kirill Velikanov op badoka d’ lishana d’ atouraye Vladimir Emelyanov.

Zuyakha ptikhol Kiril Velikanov,mani hukyel but plkhana le tarjamta op mnaye kat ka davn mureshena le daha bkara.Avnharatkhaze mughberel,mder en aha ktava ka davn tapekva bi 15 mdre avn bt payshva kshhiva badoka d’ lishana d’ atouraya.Sayoma d’ ktava bi khata mitmsanuta m London zuhara ile mushmiya “Lotka hal Noy” mn bil narevate badokad’lishana d’ atouraye Irving Finkel

Gashakta bush zoda
Back to top button