MardutaTop

Prasta d’ Ktave kat makruyena ka yalopa d’ atourayad’ Armenia

Dakhi ka diyan pshtela mudita mn shita d’ 1997 lishana d’ atouraye pyashele mulpa goo 5 madrasa d’ Armenia,ika yulpana ina mamluya yalopa d’ atouraye.Bi de shita atourata d’ Armenia kublena ktave d’ Kyurush Benyamin mn ktava d’ 1-d’ 6.Shuk mn mudiya ktave rabiya d’ diyan muplrkhena ktava d’  Benyamin Arsanis bi dani tamal shene Muradova Taisa,Stepan Agasiev.Haratkha bi kshhavta d’ kasha le ktave pisheva mumliya 3 ktava d’  marishema malpana d’ lishana d’ atouraye mn Shvecia,Mikhaila Mammo,mani bi chyata d’ ksha d’ Umra d’ atouraya d’ Madenkha Isak Tamrasa bi shita d’ 2012 sughberel le  Armenia,bi nisha d’ mamleta d’ drashe ka rabiya d’ lishana d’ atouraye Khata mamleta iva maplakhta d’ ktava d’  Nimrud Simo0n op ktava d’ kasha Shmuelya Denkha,but yartuta d’ atouraye.Pisheva kha gyaha khina prisa ktava d’  Kyurush Benyamin ktava d’ 4,5 d’ 6.Ktave goo Armenia priseva bi mamliyane sharke ka yalopa d’ atouraye.Ka mamleta d’ sharka d’ ktava  ka kasha huyerena atouraya d’ America Shiba Mando op atouraya mn Shvecia Khikman Sabakh.Bi hayxrta d’ sandana d’ atouraye ktave priseva op puliyeva ka yalopa d’ atouraya d’ Armenia.Akhnan humane ivakh mdre yalopa d’ diyan bt mamlilunla yulpane op rabiye bi qyule kheyla bt mariyi ka yalope ka  khameta d’ lishana.

Gashakta bush zoda
Back to top button