MardutaTop

Kadisha atouraya Vladimir mn Parse

Kadisha Vadim bryel bi dora d ’ 4 goo areshqeta d ’ parse Bet – Lapat , khabra bi lishana d ’ iranaye Gondishapur , ughdana d ’ Khuzistan , areshqeta bnita iva bi dora d ’ 271 mn giba d ’ shakha d ’ Parse Shapur le kamay , kat  mumliyol bi yakhsire atouraye – mshikhaye , pulte mn rimliaya d ’ Siria , bi daha sababa Gundishapur mumlita ila bi atouraye . Goo ktuyata d ’ aremnaye ka atouraye – nestonaye bkshahvena khuzhike . Mn Khuzistan iva snita malekta Shirin – arameta – atoureta .
Sabab dayakh derakh le gyabaran . Mn sure shenu Vadim bi yulpana d ’ kadishuta bureneva bi mshikhayuta . Bi shvaka ka davultane avahatu op bi zabanta d ’ samu zilel le bet – kadishuta kat bnya ile la reka mn areshqeta .
Bi de dana bi malkyuta d ’ Parse takbureva marishema Shapr  2. Avn kherba karbenana iva le mshikhaye , bkshhaveva agente d ’ malkyuta d ’ Iran , katava d ’ aremnaye Pavstos Buzand maghburel , mdre shakh pukdana child prama d ’ kdala d ’ kyule kshhavana d ’ mshikhayuta . Kherba karbanta le marza d ’   mshikhaye muklita ila mn bar manyakhta d ’ dav kat shuriteva  bi shita d ’ 340 iman munyekhel shita d ’ 381
Vadim ama d ’ 7 monakhe rupena goo kala le 36 d ’ shita d ’ takbarta d ’   Shapur Nirsa takberana d ’ aresjqeta d ’ Aria ughdana d ’ Bet – Garmay . Goo ughdana d ’   Bet – Garmay atouraye – mshikhaye gyurta shotaputa ina hal zabtanta d ’   Tamerlan Adi atouraye surta sama ina . Nirsan kat mshikhaya iva bkshahvova shemsha rikl mn hemanuta d ’ mshikhayuta , Iman pshemle Sha pur ama d ’ dav ka azat shretu child kat Nirsan kdala d ’ Vadim paremle . Kadisha Vladimir muyilun le kes Nirsan , sabab mn mzdutu kiplamesh vile . Bi de dana kadisha bi gashakta le dav mughberel
Hal dayn ila mtita zlumutukh , Nirsan , mdre kat akhtun dirn mn Alaha  haratkhaze bktalet yakhsiru . Mara ka diyukh . Ana hudren ka alaha d ’ di manyekhen , sabab le bayenva kat mn ida d ’ diyukh mota kablen .
Bi roba janjarta Nirsan gyaha d’ 4 premle risha d’ kadisha Vadim.Mn bar dayn Nirsan gyanu btlayol.
7 talmidu gov kala 4 shene pishena azat ina shrya mn bar manyakhta d’ Shapur.

Gashakta bush zoda
Back to top button