AmmayutaTop

Goo Hndya pishel ptikha bet-etkaneta d’ Umra d’ Atouraya d’ Madenkha.

Goo ughdana d’ Hndya Kerala areshqeta Trishur pishel ptikha bet-etka d’ Umra d’ Madenkha,putakha pshtela tummeta bi dana d’ saghbarta d’ tashitaneta Kadisha Katolika-Patriarkha d’ Umra d’ Atouraya d’ Madenkha Mar Givargizov Sliva d’ 3 goo Hndya.Marishem plkhana d’ shekel d’ bet-etka etlun gyure plkhana d’ ktuta d’ ida,plkhana d’ kadishe, svuta d’ zumare,shekel op roba sharke plkhanane.Kha mn tuvsa plkhana ile mashriya bi mudi bi shita d’ 1963 bi dana d’ saghbarta le Hndya Patriarkha d’ Umra d’ Atouraya d’\ Madenkha Mar Ishay Shimun.Tuvse khshive ina tashita d’ Umra d’ Madenkha goo Hndya khshiva ile gyura plkhana d’ Mitropolita d’ Umra d’ Atouraya d’ Madenkha goo Hndya Mar Aprem Muken,mani msyel le khayuta banilunla bet-etka ama d’ bnate op bnuna d’ Umra d’Madenkha goo Hndya.

Gashakta bush zoda
Back to top button