AnalyticsEconomicsPoliticsTop

Goo Armenia mnkayatahvalat pshla muryekhta hal 3 btamuz.

Bil kshhavta d’ rishanuta d’ atra mnkayat ahvalat goo MA pshla murykhta gyaha d’ 3,yserta mn ahvalata d’ mara d’ COVID-19.
But maryakhta d’ mnkayat ahvalat ile mudiya vazira d’ Araduta d’ MA Rustam Badasyan.
‘Bi shita d’ 2020 16 byar muryezta hal 13 btamuz iva 13 bkhziran shita d’ 2020 ,sahata d’ 17:00 bil 30 yumane khshevlun maryekhila hal bil 30 yumane hal 13 b tamuz sahata d’ 17:00.Ayn ila maryakhta bil sama d’ gyaha d’ 3″,-mughberena bil dana d’ lumada
Ka manaya d’ maryakhta d’ mnkayat ahvalat le kamay ina muyo mdre 12 bkhziran mara pyashl muryekha op it 15281 marane,mn dana 5639 bsimena,258 munyekhena.
“Halbaq mnkaya ahvalat pyashela muryekhta op ka makleta d’ mara muryekhalun mnkayat ahvalat”,-mughberel Badasyan.
Matkherakh,mdre goo Armenia mn 16 badar pshteva shrita mnkayat ahvalat.mn 24 badar hal 12 b nisan maplukhuva mekhanisma d’ la kshhavta d’ azat jvuja d’ bar-atra.13 bnisan rishanuta d’ MA kshhevla bil 1 yarkha maryekhalunle hal 14 byar sahata d’ 17:00 shita d’ 2020 kha gyaha khina kshhevlun maryekhilunla mnkayat ahvalat hal 3 bkhziran sahata d’ 17:00
Mn 24 badar hal 12 bnisan it dverta khlusta ahvalat,hal 4 byar,18 byar labalta-lakalta ptikhalun,shopa d’ plkhanane ptikhelun.

Gashakta bush zoda
Back to top button