AmmayutaEconomicsPoliticsTop

Sharka d’ khilmane op lelvate lap shenta

Gyuta d’ sutaruta mukcham klitela le kes kravtane le kamay kulush sharayane le sirta,kha sheynuta d’ Malkyuta.But daha mndi al waraka d’ facebook ktivl vazira d’ madiyane rame tekhnologie d’ MA  Hakob Arshakyan op video prisl.

“Sharka d’  shreta d’ khata seyne,plkhana d’ inzheneraye,khulmne op lelvate lap shenta.Op ayn kha sama surta ila mn det mudi bnyena’,-ktivl Arshakyan.

Gashakta bush zoda
Back to top button