AmmayutaEconomicsTop

Goo mtkha d’ 1 shita dolar bil dalkuva d’ dram timu riml bil 8.5 %

Bi  tapakuta d’ shita d’ 2020 yarkha d’ kyanun kamaya goo shuka d’  tima d’ zuze pishena d’ dolar mumliya goo drama d’ aremnaye bil 3.9%.bil dalkuva d’  shita d’ 2019 yarkha d’ kyanun kamaya le marza d’ dola d’ America zuza d’ aremnaye  bil 3.7% op 8.5% mamleta,bil 1.3% npilena drama d’ aremnaye bil dolara d’ America.

Bi shita d’ 2020 yarkha d’ kyanun kamaya tima d’ drama d’ aremnaye khsivl 518.9 dram mudi 8.5 % ramta il bil dalkuva d’ shita d’ 2019 yarkha d’ kyanun kamaya 478.2

Gashakta bush zoda
Back to top button