AmmayutaAnalyticsTop

90 khata marane,6 manyakhta goo kha Yuma ,bi daha dakika ahvalata d’ koronavirus goo Armenia.

Goo Armenia sharka d’ marane bi koronavirus goo kha Yuma  khsivena 90 marane,khshevlun 164676.Mamla maduyuna mn motva d’ saksheta d’  kentrona d’[ Armenia.

Bi daha dakika bsamena 7885-20,nashe,pishena shrya 624153 teste+842,bsimena 153064+292.Pishena  munyekha 2998+6.Bil koronavirus mrya,sabab bil manaye khine sharka d’ manyekhane goo kha Yuma 729.

Gashakta bush zoda
Back to top button