AmmayutaPoliticsTop

3 mprishaye kayoma d’ rishaya lumada khsivena skhakha d’ rshayana d’ takhrazyata d’ adrbejanaye.

Bi shita d’ 2021 goo  rishaya  shultana d’ lumada d’ MA la khsive 3 kayome chidena kahhvilunle skhakha chida mn giba d’ dani

Anna Grigoryan,Vardan Atabekyan am Taguyi Tovmasyan ka rishay lumada chidena khahsvilunle skhakha”rshayana pukdana shreta le marza d’ Adrbejan bi shula d’ yakhsire,ka nekve bayane deri le atra.Mn bar igarta shrita bi shita d’ 2020 8 b kyanun kamaya Adrbejan lela muderte koshune,op bar-atra haratkhaze nekve.

Adrbejan bil daha politikayuto,bil kshhavta d’ kayome,gargushola plkhana kherba karbunela le marz d’ yakhsire,kyule kanuna d’ zitka d’ nasha d’ Teevl dashdushela Konvecia khshevta bi shita d’ 1949 ,12 b tabbakh le marza d’ Yakhsire azat shrete go Zhnyev bi sama d’ 118 lena pyasha khsiva.

Sayoma d’ skhakha d’ takhrazta Taguhi Tovmasyan,Anna Grigoryan am Vardan Atabekyan etlun nisha mn giba d’ rishaya mandate kablane kayome kshhavta d’ skhakha harathaze sita d’ Teevl,rsheta ka Adrbejan bil la kshhavta d’ zitka d’ nashe,kherba karbanta le marza d’ nekve op yakhsire.

Gashakta bush zoda
Back to top button