AmmayutaTop

Siname d S. Parajanov pshtela muryzta go motve d

Parajyanov ile kha nasha   , kat ile muryza op grisha siname d’ aremnaye go qyule Teevl . Nashe mughbrena kat agyam   biyayna dost avi mn Parajyanov gyarak gyaski siname d’ gyanu .
Go siname d’ Parajyanov   , nashe lena hamzuma . Saba aven muryzol siname d’ gyanu dakhi   khaye d’ nasha gyaka parmtun lap hamzamta .
Khaye d’ Parajyanov gyurta tashita etla go khaye d’ aremnayuta . Parajyanov hartkhaze gyanu ile prisha ka tale kat gyarak tali go siname d’ gyanu , hartkhaz gyanu il;e prisha ranje   , op gyule d’ talane.    Talane go siname d’ gyuanu leva shakhlupa duqane , qyamsakh maghbrakh kat kha mn tanele d’ siname d’ gyanu iva   Sofiko   Chuareli   kat ile brya aremnaye , bryel go Teplis , tivel go kale d’ uressnaye , ka but la kabalte d’ Politikayute d’ Ukraina . Atkha ina hukya but hadame d’ dore d’ 20 Sergey Parajyanov.   Aven davulte d’ gyanu shvikel go Kovkas .   
Sergey Parajyanov bryel   bi shite d’ 1924 go Teplis    go qlpate d’ aremnaye   Hovsep Parajyanov am Siran Bijanova . Aven yulanute d’ gyanu muryzel    go Teplis . Plikhel bet siname d’   Kiev   , hhartkhaze   go siane d’ aremnaye   op go studye d’ siname d’ Gorjia .  

Gashakta bush zoda
Back to top button