AmmayutaAnalyticsTop

Pushena mukhchema khata 129 marane bi koronavirus

Pushena mukhchema khata 129 marane bi koronavirus.Mn vaziruta d salamatuta d MA mudiyena ahvalata koronavirus goo atra bil 5 b kyanun kharaya bil sahata d 11:00129 khata marane5164 trste sharyane 103 bsime3 manyekhaneHaratkha pishena mukhchem amaya 345255 marane  d koronavirus ,mne 332304 bsime.

Gashakta bush zoda
Back to top button