EconomicsMardutaTop

11 sharekana d khazoya d khamra d aremnaye shurekena le  zuyakha d Teevl Wine Travel Awards.

11 sharekana d khazoya d khamra d aremnaye shurekena le  zuyakha d Teevl Wine Travel Awards.Bi shita d 2022 yarkha d adar le kamay gyaha zuyakha d khazoyuta lenkhamra bt shari  khut khabra d Wine Travel Awards bil shena d 2021-22.Armenia bil hayarta d mprishaye site GIZ  hayarta d sita d balganta bil amve ip khamra d Armenia al zuyakha bt madini 11 takhrazyata d  khamra.Prashta bt sharilunla 1 b adar goo wep sait.Karmana bt khashvilunle bil kala d alma am zhyuri.Takhrazyate d madiyane takhlope bt peshi shrya goo pata d Wine Travel Awards Guide kat bt madilunle goo makhzeta d marishema “London Wine Fair op ProWein.Bil kamaya d zuyakha u tamal atravate ina Ispania,Fransia,Italia,Ukraina,Georgia op Moldova.

Gashakta bush zoda
Back to top button