AnalyticsTop

Goo Armenia pushena mukhchema 47 khata marane bil koronavirus.

Goo Armenia pushena mukhchema 47 khata marane bil koronavirus.Vaziruta d salamatuta d MA muditola ahvalata d koronavirus goo atra ka yuma d 17 b adar47 khata marane2480 teste sharyane140 bsime2 manyekhaneHaratkha,pishena mukhchem 422202  tapyane,mne bsimena 409047 .

Gashakta bush zoda
Back to top button