MardutaTop

Manaya d’ makchamta d’ pakhalta d’ Nenvaye.Soma d’ kadisha Ioan. 

Manaya d’ makchamta d’ pakhalta d’ Nenvaye.Soma d’ kadisha Ioan.

Manaya d’ pakahlta d’ Nenvaye 2 ina.Le kamayysert ila ama d’  den kat karbunena le dana d’ takbarta d’ malkyuta d’ atouraye mn giba d’ malkaAshurbanipal,Iman bil raza maryazta d’ Ioankhayana d’ areshqeta d’ atouraye mn areshqeta d’ Nenve am malqe prishena bar tarane op soma dvikena,sluta mashmeta ka Alaha but parakta.ImnAlaha shmyol pakhalte pukhele op juvebel pukhleleop lele mucheme.

Manaya d’ 2 ilaLe madenkha Bet-Nahren vitela bi dana d’ mitropolita Mar Savrisho goo areshqeta d’ Bet –Slokh,adi areshqeta d’ Irak Kirkuk,mdre aha sirta pshtela tpita bil mara chuma kat Alaha akhchitamba ka mumliye khtiyate d’ alma.Chuma ayn le kyule mchamta d’ alma d’ ughdana d’ Bet-Garmay,Atour op Nenve iva.Iman Mar Savrisho slutaile mushmiya le Alaha avn shmyele kala d’ kadishakat mughb erel:”Khamimun soma karmenum bi pakhalta le “bauta” le Alaha u bi de dana mara le baray bt paysh.Bi de dana kadisha Mar Savrishochidele ka qyule hamenane khameta d’ soma goo Beta d’ Alaha Kala mashmeta le Mshikha bilkhabrana d’ pakhalta.U le kamay Yuma d’ pakhaltabi Yuma d’ troshiba,mara le baray pishele u imanalma ujebel.U Yuma d’ 6 alma shurekel le raza u e dana jandaja d’ alma kat bi mara iva bsemtela u haratkha qyule alma bsimel.U haratkha mn dahaYuma alma d’ diyan soma bdvakol mpreshta goo ar’a d’ madenkha

Kadishe avahate makchemana d’ “bauta” chidenakshhavta haratkhaze tukhrunya d’ “dukjhrana” marishema malpane Mar Aprem,Mar Narsaya,MarAbrakham,Mar Luliana,Mar Yukhanna.

Gashakta bush zoda
Back to top button